معرفی

مشخصات فردی

فتاح شریف زاده

نام - نام خانوادگی : فتاح   شریف زاده

پست الکترونیکی : f_sharifzade@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زبان و ادبیات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت دولتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : خارج از کشور

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت دولتی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : خارج از کشور

سوابق اجرایی

مدیریت گروه اموزشی

معاون اموزشی دانشکدهعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت دولتی

محل خدمت : تهران

مرتبه علمی : استاد

پایه : 24

سمت اجرایی در دانشگاه : هیات علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1394

فتاح شریف زاده
فتاح شریف زاده

محل خدمت :
    تهران
مرتبه علمی :
    استاد
^